ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά στελέχη που το παρακολούθησαν θα μπορούν να:

 • Aντιληφθούν τι είναι η Ολική Ποιότητα αλλά και γιατί χρειάζεται η Βελτίωση και Διατήρηση της
 • Aποκτήσουν θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά στην εφαρμογή της Ποιότητας στην επιχείρηση και ως διευθυντικά στελέχη να μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν με αυτές
 • Mπορέσουν να κατανοήσουν τους νέους ρόλους του ανθρώπινου δυναμικού και τη σημασία απόκτησης πρακτικών εργαλείων αυτοαξιολόγησης της επιχείρησης και ελέγχου της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, στην προσπάθεια για εφαρμογή προγραμμάτων Βελτίωσης και Διατήρησης της Ποιότητας
 • Aντιληφθούν τη σημασία αλλά και σπουδαιότητα της Ποιότητας σε σχέση με την ικανοποίηση των Πελατών της επιχείρησης που θα έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των πωλήσεων και ταυτόχρονα και της κερδοφορίας της.

Απευθύνεται: στα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης και εξυπηρετεί στο να τους βοηθήσει  να αποκτήσουν γνώση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας που υπάρχουν, των απαιτήσεων τους, της μεθοδολογίας και εφαρμογής τους και τις διαδικασίες βελτίωσης και διατήρησης τους στην επιχείρηση.

Διάρκεια 8 ώρες

Επίπεδο 2

Κύριοι Στόχοι Σεμιναρίου

 • Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών της διαχείρισης ποιότητας
 • Κατανόηση των απαιτήσεων του Προτύπου
 • Κατανόηση και διενέργεια όλων των φάσεων μίας εσωτερικής επιθεώρησης (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο)

Ωφέλη παρακολούθησης

 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
 • Μειωμένες δαπάνες
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων

Απευθύνεται: σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων, σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης και σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Διάρκεια 14 ώρες

Επίπεδο 2

Έχετε ερωτήσεις;