ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MANAGEMENT

Στόχοι Προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά στελέχη που το παρακολούθησαν θα μπορούν να:

 • Αντιληφθούν τους στόχους της επιχείρησης και ως εποπτικά ή διευθυντικά στελέχη να ευθυγραμμιστούν με αυτούς τους στόχους
 • Κατανοήσουν το ρόλο της κουλτούρας στην επιχείρηση τους
 • Βελτιώσουν την επικοινωνία τόσο με τους πελάτες τους όσο και με τους συναδέλφους τους, καθώς και με τους προϊστάμενους αλλά και με τους υφιστάμενους τους
 • Δημιουργήσουν σύστημα οργάνωσης και τάξης στην εργασία τους και αποτελεσματικού τρόπου επικοινωνίας και αναφοράς προς όλες τις κατευθύνσεις
 • Αντιληφθούν και να ενδυναμωθούν στη δυνατότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων, χωρίς να αποζητούν έγκριση από τη Διεύθυνση
 • Καταστούν και να καταστούν ικανοί να δίνουν ορθές οδηγίες για διεκπεραίωση λειτουργιών της επιχείρησης

Απευθύνεται: Σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων ούτως ώστε με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, θα έχουν αυξημένη κρίση που θα τους βοηθήσει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε καταστάσεις ειδικών περιπτώσεων θα προσφέρει αποτελεσματικότητα και ευθυκρισία στη λήψη αποφάσεων για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης.

Διάρκεια: 14 ώρες
Επίπεδο: 2

Στόχοι Προγράμματος
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί στο να:

 • Αντιληφθούν τη φύση του χρόνου και να αντιληφθούν τη συσχέτιση μεταξύ ικανότητας, ενεργητικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Κατανοήσουν τα αρνητικά αποτελέσματα από το σύνδρομο του ανοργάνωτου επόπτη / διευθυντή
 • Θέτουν προτεραιότητες στα καθήκοντά τους
 • Προγραμματίζουν τον χρόνο τους ανά ημέρα, εβδομάδα και μακροπρόθεσμα
 • Εκχωρούν ορθά εργασίες σε άλλα μέλη του προσωπικού και να έχουν τη τεχνική να γίνεται σωστή επανατροφοδότηση
 • Αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται την αξία του σωστού προγραμματισμού των συσκέψεων καθώς και την ορθή διαχείρισή τους
 • Μπορούν να επιβλέπουν, να αξιολογούν και να προσφέρουν σε ομαδικές εργασίες βελτίωσης της διαχείρισης χρόνου
 • Αποφεύγουν τους χρονοφάγους, να εξοικονομούν χρόνο μέσω των χρονο-οργανωτών και να οργανώνουν πιο σωστά τον εαυτό τους και τρίτους (υφιστάμενούς τους)

Απευθύνεται: σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων. Επιλέγεται για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα κακής διαχείρισης του χρόνου και να ενδυναμώσει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων στα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των πλάνων εργασίας τους, έτσι ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Διάρκεια: 8 ώρες
Επίπεδο: 2

Στόχοι Προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θα το παρακολουθήσουν θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν και να αποδέχονται προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο
 • Παράγουν πολλαπλές δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις
 • Αναπτύσσουν στρατηγικές προώθησης δημιουργικών και αποτελεσματικών λύσεων σε άλλους συναδέλφους μέσα στην επιχείρηση
 • Διατηρούν τις ιδέες τους ζωντανές ακόμα και σε περιπτώσεις αντιπαραθέσεων

Απευθύνεται: είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευθυντές, επόπτες, ομάδες, υπεύθυνους τμημάτων και άτομα τα οποία παίρνουν αποφάσεις και μπορούν να ωφεληθούν, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, μέσω φρέσκων ιδεών, καινοτόμων συστημάτων και άλλων λύσεων οι οποίες εξοικονομούν χρόνο, βελτιώνουν την ποιότητα και αυξάνουν τα κέρδη.

Διάρκεια: 8 ώρες
Επίπεδο: 2

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά στελέχη που το παρακολούθησαν θα μπορούν να:

 • Αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική επικοινωνία
 • Κατανοήσουν το ρόλο της εταιρικής κουλτούρας σε σχέση με την επικοινωνία στην επιχείρηση
 • Αντιληφθούν πόσο σημαντικές είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις των διευθυντικών στελεχών και οι σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης
 • Βελτιώσουν την επικοινωνία  με τους μετόχους της επιχείρησης, με τους συναδέλφους τους, με τους υφιστάμενους τους και με τους πελάτες
 • Δημιουργήσουν σύστημα οργάνωσης και τάξης στην εργασία τους και αποτελεσματικού τρόπου επικοινωνίας και αναφοράς προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Απευθύνεται: στα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων. Μέσα από αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα μπορέσουν να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας αξιοποιώντας τα στοιχεία της διπλωματίας, της διακριτικότητας και της αξιοπιστίας. Η χρήση αποτελεσματικών τρόπων συμπεριφοράς και επικοινωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της επιχείρησης και την καλύτερη οργάνωση της ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Διάρκεια: 8 ώρες
Επίπεδο: 2

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θα το παρακολουθήσουν θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν αποτελεσματικές πρακτικές της σύγχρονης Διοίκησης με έμφαση στην Ηγεσία και την Ομαδικότητα
 • Βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους στην Οργάνωση και τη Διοίκηση
 • Μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές ομάδες εργασίας με έμφαση στο ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία
 • Μπορούν να διοικούν αποτελεσματικά και παραγωγικά τους υφισταμένους τους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες παρακίνησης, και της δυναμικής των ομάδων.

Aπευθύνεται: στα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων ούτως ώστε με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος να είναι ικανοί να δημιουργούν αποτελεσματικές ομάδες εργασίας με έμφαση στο ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία. Η ανάπτυξη και λειτουργία αποτελεσματικών ομάδων εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της επιχείρησης και την καλύτερη οργάνωση της ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Διάρκεια: 8 ώρες
Επίπεδο: 2


Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θα το παρακολουθήσουν θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν έναν σωστό επαγγελματία και τη σημασία του να είναι κανείς παράδειγμα προς μίμηση.
 • Καθοδηγούν και να αναπτύσσουν τους συναδέλφους και υφισταμένους τους στο να είναι αισιόδοξοι καθώς βελτιώνουν τον επαγγελματισμό τους
 • Δημιουργήσουν ειλικρινείς συναδελφικές κοινοπραξίες
 • Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα στοιχεία της εμπιστοσύνης για τη δημιουργία «πιστών οπαδών»
 • Μπορούν να εμπιστεύονται τους υφισταμένους τους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες παρακίνησης, και της δυναμικής των ομάδων.

Απευθύνεται:

Εστιάζοντας στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στην αξιοποίηση τους, αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει διευθυντικά και εποπτικά στελέχη να δρομολογήσουν μια επιτυχημένη προσέγγιση μέσω του ανθρώπινου παράγοντα. Οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα στο να εστιάζουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ειδικά κάτω από δύσκολες περιπτώσεις κρίσεων. Η έλλειψη επικοινωνίας και η έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων, πολλές φορές λειτουργούν ανασταλτικά ακόμα και σε ηγέτες με πολύ καλές τεχνικές ικανότητες. Ένας ηγέτης για να φτάσει στο απόγειο της επιτυχίας του πρέπει να έχει άμεση ανάμιξη με τα άτομα που αποτελούν τον οργανισμό του.

Διάρκεια: 14 ώρες
Επίπεδο: 2

Έχετε ερωτήσεις;