ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχοι Κατάρτισης

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί:

 • Να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στο αντικείμενο της Υγιεινής των Τροφίμων
 • Να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των κανονισμών  του νόμου “Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 79/2002)”, καθώς επίσης και με την Οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγιεινή Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού όλων των τμημάτων πρέπει να θεωρείται ως πρωταρχικός στόχος για κάθε επιχείρηση της επισιτιστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Κύρια μέριμνα είναι η υγιεινή των τροφίμων, η καλή υγιεινή πρακτική προς τους εκλεκτούς πελάτες και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία «Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 79/2002)».

Διάρκεια 8 ώρες 

Επίπεδο 1

Κύριοι Στόχοι Σεμιναρίου

 • Η αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου
 • Κατανόηση σχεδίων μηδενισμού ή περιορισμού της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων για την άριστη ασφάλεια του καταναλωτή
 • Κατανόηση εφαρμογής, επαναξιολόγησης, επαλήθευσης και καταγραφής του συστήματος HACCP / ISO 22000

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες επιχειρήσεων τροφίμων
 • Σε υποψήφιους επαγγελματίες τροφίμων
 • Σε τεχνολόγους τροφίμων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις

Διάρκεια 14 ώρες
Επίπεδο 2

Στόχος του Σεμιναρίου:

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η επεξήγηση των απαιτήσεων του προτύπου καθώς και ο τρόπος πρακτικής εφαρμογής σε συνδυασμό με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, στη βιομηχανία τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων BRC
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν το εν λόγω σύστημα
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων και Συντονιστές ομάδων HACCP

Διάρκεια 14 ώρες
Επίπεδο 2


Κύριοι Στόχοι Σεμιναρίου:

 • Αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου
 • Γίνεται σύνδεση του συστήματος με τα ISO 9001 & ISO 22000
 • Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από τις μέχρι τώρα εφαρμογές των συστημάτων από την Κυπριακή Βιομηχανία Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων IFS
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν το εν λόγω σύστημα
 • Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων και Συντονιστές ομάδων HACCP

Διάρκεια 14 ώρες

Επίπεδο 2

Κύριοι Στόχοι Σεμιναρίου:

 • Κατανόηση του συστήματος πιστοποίησης FSSC 22000 και ανάλυση των απαιτήσεων του για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων, που ήδη εφαρμόζουν ή έχουν τις βασικές γνώσεις του προτύπου ISO 22000 και επιθυμούν την εφαρμογή του FSSC 22000
 • Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων
 • Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000

Διάρκεια 14 ώρες 

Επίπεδο 2

Κύριοι Στόχοι Σεμιναρίου:

 • Κατανόηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO14001
 • Κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Αντίληψη της  σπουδαιότητας  περιβαλλοντικών θεμάτων / Εκτίμηση της επικινδυνότητας τους
 • Κατανόηση μεθοδολογιών πρόληψης της μόλυνσης
 • Αναγνώριση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική μέτρηση απόδοσης και παρακολούθηση
 • Σχεδιασμός, Εκτέλεση  και Αναφορά Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Διάρκεια 14 ώρες

Επίπεδο 2

Κύριοι Στόχοι Σεμιναρίου:

 • Γνωριμία με την Κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία
 • Κατανόηση της μεθοδολογίας εντοπισμού και αξιολόγησης των εργασιακών κίνδυνων
 • Γνωριμία με τις κύριες κατηγορίες επαγγελματικών κίνδυνων
 • Αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων ελέγχου
 • Εκπόνηση σχεδίου δράσης
 • Γνωριμία με την έννοια της πυρασφάλειας
 • Κατανόηση της μεθοδολογίας επιθεώρησης της εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας εντός Επιχειρήσεων
 • Μέλη της επιτροπής ασφάλειας
 • Στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διάρκεια 14 ώρες

Επίπεδο 2

Έχετε ερωτήσεις;