ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Σχεδιάζουν και  να υλοποιούν μια ενεργή μαθησιακή προσέγγιση στη διδασκαλία δεξιοτήτων
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν μεθόδους εκπαίδευσης μέσω της ανάληψης ρόλων
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στην αξιολόγηση της ικανότητας των εκπαιδευομένων  και να προτείνουν ανάλογα μέτρα
 • Εφαρμόζουν τεχνικές ενθάρρυνσης και καθοδήγησης των εκπαιδευόμενών τους
 • Εφαρμόζουν τεχνικές ασκήσεων και διδασκαλίας
 • Κατανοούν και να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα διάφορα μαθησιακά προβλήματα των εκπαιδευομένων
 • Κατανοούν πως η γλώσσα του σώματός τους επηρεάζει την μαθησιακή αντίληψη των εκπαιδευομένων τους

Aπευθύνεται στους διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, προϊστάμενους, επόπτες και γενικότερα στα άτομα που είναι υπεύθυνα να διδάξουν τεχνικές και δεξιότητες σε μια ομάδα ατόμων του τμήματός τους, παρέχοντας συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εμπεριέχει αρκετές αρμοδιότητες και το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται. Στο πρόγραμμα αυτό ακολουθείται η εργαστηριακή μέθοδος εκπαίδευσης (workshop) με βασικό άξονα τη θεωρητική και κατόπιν την πρακτική εξάσκηση.

Διάρκεια: 12 – 24 ώρες
Επίπεδο: 2

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, τα διευθυντικά στελέχη που θα το παρακολουθήσουν θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν αποτελεσματικές πρακτικές της σύγχρονης Διοίκησης Προσωπικού και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους στην Οργάνωση και τη Διοίκηση
 • Προγραμματίσουν και να αναπτύξουν μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα στην επιχείρηση με έμφαση στην ποιότητα, στην συνεχή βελτίωση  και στην εξαίρετη απόδοση
 • Διοικούν αποτελεσματικά και παραγωγικά τους υφισταμένους τους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες παρακίνησης, εργασιακών σχέσεων, αξιολόγησης και τον προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού.

Aπευθύνεται:

Η εκπαίδευση των Τμηματαρχών της επιχείρησης είναι αναγκαία ούτως ώστε με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος να είναι ικανοί και αποτελεσματικοί σε θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά τους και να διευκολύνουν την επιχείρηση στις αυξανόμενες ανάγκες διοίκησης προσωπικού και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η ανάπτυξη και λειτουργία αποτελεσματικής Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της επιχείρησης και την καλύτερη οργάνωση της ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Διάρκεια: 14 – 21 ώρες
Επίπεδο: 2

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις για την προέλευση των εδεσματολογίων
 • Ενημερωθούν για τη σπουδαιότητα του εδεσματολογίου για την επιχείρηση
 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για ποιοτική, αποτελεσματική και παραγωγική εργασία σε ότι αφορά το σερβίρισμα των εδεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εδεσματολόγιο
 • Ενημερωθούν για τους διάφορους τρόπους ψησίματος και  τις ονομασίες των φαγητών
 • Έχουν βασική γνώση για ορολογίες, ονομασίες και υλικά για την ετοιμασία του μενού
 • Αποκτήσουν γνώσεις για τη γεύση, τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά

Aπευθύνεται στους τραπεζοκόμους και μαγείρους της επιχείρησης και είναι αναγκαίο για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, πάνω σε θέματα του εδεσματολογίου για ποιοτική, αποτελεσματική και παραγωγική εργασία, σε ότι αφορά στο σερβίρισμα των φαγητών που περιλαμβάνονται στο εδεσματολόγιο που έχει καταρτιστεί και κατά συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Διάρκεια: 14 ώρες
Επίπεδο: 1

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αντιληφθούν τη σημαντικότητα του συστήματος λήψης παραγγελιών
 • Αντιληφθούν τη σημασία που έχει η ορθή εξυπηρέτηση του πελάτη για την ορθή λειτουργία του συστήματος και της εταιρείας
 • Αναπτύξουν θετική συμπεριφορά προς τους πελάτες και τους συναδέλφους τους
 • Αντιληφθούν τη σημασία της καλής γνώσης του μενού για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών
 • Βελτιώσουν την τέχνη της επικοινωνίας
 • Μπορούν να αντεπεξέλθουν σε περιπτώσεις παραπόνων από πελάτες
 • Αντιληφθούν τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου τους

Απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων των επιχειρήσεων της επισιτιστικής βιομηχανίας που επιθυμούν να βελτιώσουν ή και να δημιουργήσουν “Σύστημα Κατ΄ οίκον Παράδοσης Εδεσμάτων”. Στο πρόγραμμα αυτό διδάσκονται πρακτικές εφαρμογές για ορθή τηλεφωνική συμπεριφορά και επικοινωνία με τους πελάτες, την αποτελεσματική αντιμετώπιση του χρόνου ετοιμασίας και παράδοσης φαγητών, χειρισμό παραπόνων καθώς και καλής υγιεινής πρακτικής που θα συμβάλουν σημαντικά στην σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος και θα βοηθήσουν την εταιρεία να πετύχει τον στόχο της που είναι η επιπλέον εξυπηρέτηση των πελατών της.

Διάρκεια: 14 ώρες
Επίπεδο: 1


Στόχοι Κατάρτισης:

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για ποιοτική, αποτελεσματική και παραγωγική εργασία σε ότι αφορά το σερβίρισμα των εδεσμάτων και ποτών που περιλαμβάνονται στο εδεσματολόγιο και στην κάρτα ποτών που έχει καταρτιστεί.
 • Γνωρίσουν τις σχετικές πληροφορίες γύρω από τα μηχανήματα του μπαρ
 • Κατανοήσουν τα σχέδια υπηρεσίας και πως μπορούν να τους βοηθήσουν στην εργασία τους
 • Αναφέρονται σε αλκοολούχα ποτά και να επεξηγούν τις διαφορές
 • Αντιληφθούν την έννοια του εδεσματολογίου και της κάρτας ποτών
 • Βελτιώσουν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται ως σερβιτόροι και μπάρμεν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία ή σε άλλες επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιομηχανίας. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων στα θέματα της ειδικότητας τους και η κατάρτιση τους σε θέματα εδεσματολογίου, κάρτας ποτών και κρασιών.

Διάρκεια: 14 ώρες
Επίπεδο: 1

Στόχοι Προγράμματος
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αναπτύξουν τις ικανότητες τους στις τεχνικές σωστής εξυπηρέτησης και πωλήσεων
 • Κατανοήσουν τη σημασία που έχει η ορθή εξυπηρέτηση του πελάτη για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης
 • Αναπτύξουν θετική συμπεριφορά προς τους πελάτες και τους συναδέλφους τους
 • Βελτιώσουν την τέχνη της επικοινωνίας με τους πελάτες και συναδέλφους τους
 • Μπορούν να αντεπεξέλθουν σε περιπτώσεις παραπόνων από πελάτες
 • Κατανοήσουν ποιες είναι οι προσδοκίες και ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός πελάτη σε σχέση πάντοτε με τα πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης της επιχείρησης

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού επιχειρήσεων και σκοπός του είναι να βελτιώσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες και γνώσεις των συμμετεχόντων ούτως ώστε με την ενδυνάμωση της απόδοσής τους η επιχείρηση να λειτουργεί πιο σωστά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι συμμετοχικό με ομαδικά εργαστήρια και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εργαστούν μέσω μελετών περιπτώσεων.

Διάρκεια: 8 ώρες
Επίπεδο: 1


Στόχοι Προγράμματος
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Γνωρίζουν την αξία της ομαδικής εργασίας και πως όλοι μαζί φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από τον καθένα ξεχωριστά
 • Συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων
 • Αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος που βλέπουν τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα στην ομάδα, κρίνει τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν καθώς και την αποτελεσματικότητα της ομάδας
 • Αναγνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία στο χώρο εργασίας και πόσο βοηθά τις ομάδες εργασίας και την συνεργασία
 • Αξιολογούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους με κριτήριο τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες τους
 • Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία, τα δυνατά σημεία των άλλων μελών καθώς και τα δυνατά σημεία της ομάδας
 • Εφαρμόζουν βήματα δράσης με τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις συγκρούσεις  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Απευθύνεται σε ομάδες συνεργατών και προσωπικό επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και σε κάθε ομάδα ατόμων που επιθυμεί να συνειδητοποιήσει πώς επικοινωνεί – συνεργάζεται – αλληλεπιδρά και να επιλέξει τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν, προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη. Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη νοοτροπία, τη συμπεριφορά και τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν ενεργά στην ομάδα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και ιδέες των μελών της και στοχεύοντας στην κοινή επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Διάρκεια: 8 ώρες
Επίπεδο: 1

Στόχοι Προγράμματος
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις  επικοινωνιακές καταστάσεις που προσδιορίζουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα
 • Εξοικειωθούν με τις κοινωνικές συνήθειες, την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης και ότι άλλο στοιχειοθετεί την κοινωνική ζωή τους, όπως και το εργασιακό τους περιβάλλον μέσω της ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας τους στα ελληνικά
 • Αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά σε τέτοιο βαθμό ώστε, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ελληνόφωνων πελατών τους και συνεργατών τους
 • Αναπτύξουν την ακουστική και αναγνωστική τους αντίληψη στα Ελληνικά
 • Γράφουν όσο πιο σωστά γίνεται στο βασικό επίπεδο των Ελληνικών
 • Μετρούν και να υπολογίζουν στα Ελληνικά, προϊόντα και λεφτά που έχουν σχέση με το άμεσο τους περιβάλλον και ειδικότερα την εργασία τους
 • Αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό στη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, σημαντικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν άμεσα  στην σωστή εκτέλεση της εργασία τους

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους» εκπαιδεύει ενήλικες εργαζόμενους, στην ελληνική γλώσσα και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διδάξει στους ξενόγλωσσους συμμετέχοντες πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά και σωστά στα ελληνικά, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά.

Διάρκεια: 30 ώρες
Επίπεδο: 1

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις  επικοινωνιακές καταστάσεις που προσδιορίζουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα
 • Αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα στα ρωσικά σε τέτοιο βαθμό ώστε, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ρωσόφωνων      πελατών τους και συνεργατών τους
 • Αναπτύξουν την ακουστική και αναγνωστική τους αντίληψη στα Ρωσικά
 • Γράφουν όσο πιο σωστά γίνεται στο βασικό επίπεδο των Ρωσικών
 • Μετρούν και να υπολογίζουν στα Ρωσικά, προϊόντα και λεφτά που έχουν σχέση με το άμεσο τους περιβάλλον και ειδικότερα την εργασία τους
 • Αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό στη χρήση της Ρωσικής γλώσσας, σημαντικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν άμεσα  στην σωστή εκτέλεση της εργασία τους

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας» εκπαιδεύει ενήλικες εργαζόμενους, στην Ρωσική γλώσσα και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διδάξει στους συμμετέχοντες πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά και σωστά στα Ρωσικά, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά..

Διάρκεια: 30 ώρες
Επίπεδο: 1

Έχετε ερωτήσεις;